UAB Sostena privatumo politika


 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Tapdami ir ketindami tapti mūsų klientais, lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, sutikdami gauti mūsų naujienas ir pasiūlymus, kreipdamiesi į mus bet kokiais kitais klausimais, Jūs patikite mums savo duomenis. Šios politikos paskirtis – Jums atskleisti ir paaiškini aplinkybes, kuriomis renkame ir tvarkome Jūsų asmeninius duomenis; duomenų, kuriuos renkame, tipus; priežastis, dėl kurių renkame Jūsų asmeninius duomenis; ir tai, kaip Jūsų asmeninius duomenis tvarkome.

 2. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris yra jau identifikuotas (detaliau asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai bei pagrindai yra aprašyti šios politikos III dalyje).

 3. Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas

 4. Duomenų valdytojas: UAB „Sostena“, įmonės kodas: 300019733, PVM mokėtojo kodas: LT100000954514, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Vilnius, Ukmergės g. Nr.280. Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: DAP@sostena.lt


 

II. Duomenų tvarkymo principai

 1. UAB „Sostena“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

 2. UAB „Sostena“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis šių pagrindinių principų:

  1. teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas: duomenų subjekto atžvilgiu duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

  2. tikslo apribojimas: asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; 

  3. duomenų kiekio mažinimas: duomenys tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

  4. tikslumas: duomenys tvarkomi tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

  5. saugojimo trukmės apribojimas: duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

  6. vientisumas ir konfidencialumas: duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 3. UAB „Sostena“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais, juos gaunant tiesiogiai iš Jūsų ar per mūsų partnerius, kurių paslaugomis Jūs naudositės, ar užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų.

 4. Duomenų surinkimo metu mes Jus atskirai informuosime apie duomenų valdytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis; duomenų rinkimo tikslus; asmenis (jų kategorijas), kuriems duomenys gali būti atskleisti; kitą reikšmingą informaciją, kurios atskleidimas yra svarbus užtikrinant duomenų tvarkymo skaidrumą. Sieksime, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

 5. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS. Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį, „Sostena“ teisėtus interesus arba teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais apskaitos, ieškinio senaties terminą ir kt.).

 6. UAB Sostena, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, įgyvendina atitinkamas organizacines ir technines priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.


 

III. Renkami asmens duomens ir jų tvarkymo tikslai

 1. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis atsižvelgiant į šiuos tikslus ir sritis:

  1. Sutarties sudarymas, vykdymas ir aptarnavimas

  2. tiesioginė rinkodara – komercinio pasiūlymo įsigyti mūsų prekių ir paslaugų pateikimas Jums

  3. tiesioginė rinkodara – pasiūlymų, kvietimų į renginius, kitų pranešimų Jums teikimas

  4. Personalo atranka

  5. užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

  6. įsiskolinimo valdymas

  7. slapukai

  8. automobilio kaupiami duomenys

  9. vaizdo duomenys.


 

 1. Duomenų tvarkymo tikslas: Sutarties sudarymas, vykdymas ir aptarnavimas. Jei nutarėte tapti mūsų klientu (įsigyti naują ar naudotą automobilį, sudaryti bandomojo važiavimo sutartį, tapti serviso paslaugų klientu ar tapti automobilių nuomos klientu), sutarties sudarymo, vykdymo ir aptarnavimo tikslu mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos, priklausomai nuo sutarties sudarymo aplinkybių, gausime iš Jūsų ar iš mūsų partnerių, į kuriuos Jūs kreipėtės ir inicijavote sutarties sudarymą.

 1. Šiuo tikslu rinksime ir tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:

   1. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kita kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris); jei klientas yra juridinis asmuo – juridinio asmens atstovo – kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija;

   2. sutarties sudarymo data ir laikas,

   3. duomenys apie sutarties dalyką (perkamą, remontuojamą ar nuomojamą automobilį, įskaitant jo identifikatorius),

   4. su Jūsų mokumu susijusią informaciją (duomenis apie Jūsų pajamas, jų šaltinius, turimus finansinius įsipareigojimus), sutarties užtikrinimo priemonės;

   5. su atsiskaitymu susijusi informacija (mokėjimo būdas, finansinės sąlygos, jei atsiskaitoma naudojantis lizingo paslaugomis, sąskaita, iš kurios atliekamas mokėjimas),

   6. duomenys apie sudarytą draudimo sutartį, žalų administravimo eiga ir istorija,

   7. automobilio gedimų, techninio aptarnavimo, remontų istorija, Jums suteiktų paslaugų istorija.

 1. Jūsų asmens duomenys pirmiausiai bus naudojami sutarčiai sudaryti ir jos vykdymui administruoti. Priklausomai nuo sutarties sudarymo aplinkybių, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu galime keistis informacija su kitais subjektais, kurie kartu dalyvauja Jūsų aptarnavime.

 2. Jei pageidausite gauti finansavimą (lizingo pasiūlymą) savo pirkimui finansuoti, ir šį klausimą nutarsite administruoti per UAB Sostena, tokiu atveju mums turėsite pateikti, o mes perduosime atitinkamam Lizingo partneriui ir lizingo paraiškai užpildyti reikalingą informaciją, įskaitant apie Jūsų šeimos sudėtį, šeimos pajamas, finansinius įsipareigojimus, Jūs darbovietę ir kt. Atitinkamai, dėl finansavimo klausimo administravimo ir kontaktavimo su lizingo bendrove UAB Sostena gali tapti prieinama informacija apie Jūsų kreditų istoriją, mokumo vertinimą ir kt. informacija, kurią valdo ir administruoja atitinkamas lizingo partneris. Jei nesutinkate su tokiu duomenų perdavimu, UAB Sostena negalės administruoti ir tarpininkauti sudarant Jums finansavimo sutartį su Lizingo bendrove. Tokiu atveju Jūs turėtumėte savarankiškai kreiptis į Jums priimtiną lizingo bendrovę ir užsitikrinti jos finansavimo sprendimą.

 3. Tuo atveju, jei į mus kreipėtės dėl automobilio remonto po draudžiamojo įvykio, ir pageidaujate mūsų tarpininkavimo su draudimo bendrove administruojant žalą, Jūsų anketinius duomenis, informaciją apie Jūsų automobilį, sugadinimus, remontų istoriją (jei ji mums prieinama) perduosime Jūsų nurodytai draudimo bendrovei. Dėl šios paslaugos administravimo kontaktuojant su draudimo bendrove mums gali tapti prieinama papildoma – draudimo bendrovės administruojama informacija – apie Jūsų draudimo sutarties sąlygas, vykdymo aplinkybes, draudžiamųjų įvykių istoriją ir kt.

 4. Informuojame, kad UAB Sostena kaip įgaliotas prekybos atstovas ir servisas duomenis apie Jūsų pirktas prekes ir paslaugas gali perduoti atitinkamam atstovaujamam tiekėjui. Šie duomenys gali apimti: Jūsų kontaktinę informaciją (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.,); transporto priemonės informacija (automobilio identifikavimo numeris (VIN), modelis, pirkimo data); duomenys, susiję su produktų ar paslaugų pirkimu ir naudojimu (kliento parinktys ir nuostatos, pirkinių istorija, ir pan.).

 5. Asmeniniai Jūsų ir Jūsų automobilio duomenys, kuriuos renka automobilio gamintojas, gali būti gamintojo panaudoti: (1) teikiant jums produktus ir paslaugas, įskaitant tikrinimą, ar turite teisę į tam tikrus pirkinius ir paslaugas, taip pat – teikiant jums išplėstinius pasiūlymus bei rūpinantis jūsų įspūdžiais; (2) informuojant apie produktų arba paslaugų naujienas arba pokyčius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, sąlygų ir politikos pokyčiais; (3) informuojant apie naujus produktus, paslaugas ir renginius; (4) teikiant su automobiliu susijusią pagalbą ir paslaugas (garantinės priežiūros paslaugas, atšaukimo informaciją ir pan.); (5) tobulinant produktus, pavyzdžiui, gerinant automobilio dinamines savybes, kokybę ir saugumą; (6) vertinant ir gerinant pasiūlymus ir komunikaciją su klientais; ir (6) įgyvendinant teisėtus reikalavimus.

 6. Jūsų asmens duomenys gali būti panaudoti siekiant ištirti Jūsų patirtį ir klientų aptarnavimo kokybę. Šiais tikslais Jūsų duomenis gali tvarkyti tiek UAB Sostena, tiek gamintojas, atstovaujant kurį Jūs buvote aptarnaujami. Apklausa gali būti atlikta tiek paties duomenų valdytojo, tiek pasitelkiant specialų paslaugų teikėją. Jūs turite teisę atsisakyti dalyvauti apklausoje, nepatirdamas dėl to neigiamų pasekmių.

 7. Vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d., Jūsų pateiktus elektroninio pašto kontaktinius duomenis naudosime savo panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Informuojame, jog Jūs turėsite teisę bet kada atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo.

 8. Jūs galite neleisti tvarkyti Jūsų asmens duomenų atnaujinat savo nuostatas, nutraukiant naudojimąsi tam tikra paslauga, panaikinant savo sutikimą susisiekus tiek su gamintoju, tiek su UAB „Sostena“ šioje politikoje nurodytais kontaktais. Tačiau bet kuriuo atveju gamintojas neatsisakys tvarkyti Jūsų asmens duomenų tokiais atvejais ir tvarkys tiek vadovaudamasis savo teisėtų interesų užtikrinimo tikslu, tiek atsižvelgiant į tai, kad toks tvarkymas yra susijęs su gyvybinių duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesų apsauga, kylančia iš poreikio užtikrinti automobilio saugumą:

(1) kai tai susiję su tam tikrais automobilio įrašomų duomenų rinkimo ir jų paskesnio tvarkymo veiksmais;

(2) kai tai daroma prireikus Jums atsiųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, apie pasikeitusias sąlygas arba politiką, arba prireikus produktą atšaukti; ir

(3) kai tai atliekama vykdant pareigas pagal teisės aktus.


 

 1. Tiesioginė rinkodara: naujienų, pranešimų apie akcijas, kvietimų į renginius, pasiūlymų teikimas.

  1. Šiuo tikslu renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas (pavardė), el. pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai:

   1. Jūsų vardas ir pavardė mums reikalingi, kad galėtume žinoti, į ką kreipiamės, kam adresuojame kvietimą į renginį;

   2. El. pašto adresas reikalingas pranešimų ir kvietimų siuntimui el paštu.

   3. telefono numerį siūlome nurodyti, kad galėtume esant reikalui pasiūlymą ar kvietimą pateikti Jums telefonu;

   4. jeigu pageidausite gauti mūsų tiekėjų žurnalus paštu – tuo tikslu mums reikės Jūsų tikslaus vardo, pavardės ir adreso korespondencijai.

  2. Duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų SUTIKIMAS. Jūs galite atskirai priimti sprendimą ir sutikti:

   1. gauti pasirikto mūsų atstovaujamo automobilių gamintojo naujienas ir pasiūlymus el. paštu ir / ar telefonu;

   2. gauti kvietimus į pasirinkto mūsų atstovaujamo automobilių gamintojo renginius el. paštu;

   3. gauti mūsų atstovaujamo automobilių gamintojo žurnalą paštu.

  3. Duomenų tvarkymo (pranešimų siuntimo) terminas – 1 metai. Suėjus šiam terminui, jei neatnaujinsite savo prenumeratos, pranešimai ir kvietimai Jums nebebus siunčiami.

  4. Mes pasyviai saugosime Jūsų duomenis dar 1 metus po Jūsų sutikimo atšaukimo (pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų).

  5. Jus bet kada galite atsisakyti prenumeratos, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@sostena.lt arba paspausdami Jums adresuotų pranešimų apačioje esančią nuorodą.

  6. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.


 

 1. Tiesioginė rinkodara: komercinio pasiūlymo Jums pateikimas. Jei kreipiatės į mūsų atstovybes, pageidaudami gauti pasiūlymą mūsų prekėms ir paslaugoms įsigyti, mes tvarkysime Jūsų mums patikėtus kontaktinius duomenis ir kitą informaciją, reikalingą pasiūlymui parengti ir pateikti.

  1. Šiuo tikslu renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė ar kitas kreipinys, kurį Jus mums pateikite, el. pašto adresas, telefono numeris ar kita kontaktinė informacija, kurią nurodėte pasiūlymo gavimui, taip pat informacija apie Jus dominančią prekę ar paslaugą ar kitus Jūsų pasirinkimus įtakojančius kriterijus, kuriuos Jus mums nurodysite.

  2. Duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų SUTIKIMAS. Jūsų sutikimą laikysime gautu, kai kreipsitės į mus ir nurodysite Jums pateikti pasiūlymą prekių ar paslaugų įsigijimui.

  3. Duomenų tvarkymo terminas – kol bus pasiektas duomenų tvarkymo tikslas, nebent Jūs atšauksite savo sutikimą anksčiau.

  4. Kai duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs bet kokį savo pareikštą sutikimą galite bet kada atšaukti, apie tai pranešdami el. paštu info@sostena.lt arba adresu UAB Sostena , Ukmergės g. 280, Vilnius.

  5. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.


 

 1. Duomenų tvarkymo tikslas: Užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

  1. Asmens duomenys: Kliento įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data; Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės, data, vieta, Kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, ar paslauga, kita Užklausoje pateikiama informacija; Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo duomenys, nuotraukos.

  2. Užklausa gali būti pateikiama el. paštu, paštu, atsiunčiant asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose.

 1. Pagrindas: 1) Sutikimas (pateikiant užklausą) 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

 2. Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių. Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės ir bus įvykdytas galutinis sprendimas.

 3. Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Tuo tikslu gali reikėti kreiptis į trečiuosius asmenis papildomai informacijai surinkti, todėl tam tikri užklausos duomenys gali būti atskleisti ir jiems.

 4. UAB Sostena neviešina savo susirašinėjimo su klientais informacijos. Tačiau jei kliento užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, UAB Sostena pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.

 5. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. UAB Sostena negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per UAB Sostena neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.


 

 1. Duomenų tvarkymo tikslas: Įsiskolinimo valdymas. Atsižvelgiant į sudarytų sutarčių vykdymo eigą, kai tam kyla teisėtas pagrindas, Klientų duomenys, kurie buvo surinkti sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, toliau gali būti naudojami įsiskolinimo valdymo tikslais.

  1. Šiuo tikslu tvarkomi ir papildomai renkami tokie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, turtinė padėtis, pajamos ir įsipareigojimai. šeimyninis statusas, išlaikytinių buvimas, vykdoma darbinė ar kitokia veikla, Jūsų atžvilgiu pradėti ar baigti teisiniai procesai, kiti kreditoriai.

  2. Duomenys renkami juos gaunant tiesiogiai iš Jūsų, ar užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų.

  3. Duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų, ir asmens sutikimas tokių duomenų tvarkymui nereikalingas.

  4. Duomenys gali būti perduoti teisines ir kitas skolų valdymo paslaugas teikiantiems asmenims, įskaitant subjektams, superkantiems reikalavimo teises, taip pat teismams, antstolių kontoroms ir kitiems asmenims, kuriems gali atsirasti poreikis atskleisti informaciją siekiant įgyvendinti UAB Sostena teisėtus interesus.

  5. Duomenų saugojimo terminas: kol bus pasiekti duomenų tvarkymo tikslai.


 

 1. Personalo atranka.

  1. Šiuo tikslu tvarkome kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas ir CV) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką.

  2. Duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate pateikdami savo CV.

  3. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie susiję yra su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir tvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų bei asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

  4. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.


 

 1. Slapukai. Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams.

  1. Tuo tikslu mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

  2. Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau:

   1. Prisiminti savo nustatymus;

   2. Būtų lengviau prisijungti prie savo paskyros;

   3. Sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;

   4. Siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje.

  3. Slapukų rūšys:

   1. Funkciniai slapukai (būtini). Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištrinami išėjus iš svetainės.

   2. Našumo slapukai. Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

   3. Reklaminiai slapukai. Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą.

  4. Tikimės, kad Jums tai tinka. Jeigu ateityje pakeisite nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus.

sostena.lt    
Slapukas Aprašymas Sukūrimo/galiojimo laikas
__utma  „Google Analytics“ slapukas, identifikuojantis unikalius lankytojus ir stebintis vartotojo sesijas. Galioja 2 metus
__utmt  „Google Analytics“ slapukas, naudojamas patikrinti __utma veikimo rodiklius Galioja 10 minučių
__utmb  „Google Analytics“ slapukas, identifikuojantis unikalius lankytojus ir stebintis vartotojo sesijas. Galioja 30 minučių
__utmc  unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas. Galioja iki naršyklės uždarymo
__utmz  „Google Analytics“ slapukas, skirtas atpažinti iš kokio internetinio šaltinio vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, kokį raktinį žodį naudojo, taip pat vartotojo lokaciją apsilankymo metu. Galioja 6 mėnesius
__utmv  „Google Analytics“ slapukas, identifikuojantis vartotoją pagal specifinius segmentus. Galioja 2 metus
cmspasshash  Naudojamas palaikyti prisijungusius svetainės lankytojus. Įėjimo į puslapį metu/iki interneto svetainės lango uždarymo 
cms_admin_user_id  Naudojamas saugoti prisijungusio tinklapio administratoriaus unikalų identifikatorių (ID) Įėjimo į puslapį metu/iki interneto svetainės lango uždarymo 
_ga  „Google Analytics" slapukas, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje  Nuo sutikimo/2 metai. 
_gat Naudojamas „Google Analytics" statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.  Pirmą kartą atėjus į puslapį/iki sesijos pabaigos 
_gid Naudojamas „Google Analytics" siekiant atpažinti Asmenį.  Pirmo įėjimo į puslapį metu/2 dienos 
cookiesAgree  Naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje  Nuo sutikimo/2 metai ir 8mėn. 
cookiesLevelX  Naudojamas atskirti, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje  Nuo sutikimo/2 metai ir 8mėn. 
CMSSESSIDX  Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu/iki interneto svetainės lango uždarymo 
PHPSESSID Naudojamas svetainės funkcionalumo vientisumo užtrikrinimui.  
_sx_ , CMSSESSID####..., BCSI-CS-EA####... Naudojamas išlaikyti lankytojo sesijos vientisumą, kai vykdomi skirtingi veiksmai sesijos metu  (prieigą prie saugių sričių, formų pateikimą ir kt.). Jie neišsaugo jokios asmeninės identifikavimo informacijos.  
_HJINCLUDEDINSAMPLE Naudojamas informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.  
__cfduid  Naudojamas pagreitinti tinklapio krovimosi greitį. Slapukas savyje nesaugo jokios lankytojo identifikacijai reikalingos informacijos Galioja 1 metus
cookiesAgree  Naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje  Nuo sutikimo/Iki ištrynimo 
cookiesLevelX  Naudojamas atskirti, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje  Nuo sutikimo/Iki ištrynimo 

 

 

sostenaplius.lt    
Slapukas Aprašymas Sukūrimo/galiojimo laikas
__utma  „Google Analytics“ slapukas, identifikuojantis unikalius lankytojus ir stebintis vartotojo sesijas. Galioja 2 metus
__utmt  „Google Analytics“ slapukas, naudojamas patikrinti __utma veikimo rodiklius Galioja 10 minučių
__utmb  „Google Analytics“ slapukas, identifikuojantis unikalius lankytojus ir stebintis vartotojo sesijas. Galioja 30 minučių
__utmc  unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas. Galioja iki naršyklės uždarymo
__utmz  „Google Analytics“ slapukas, skirtas atpažinti iš kokio internetinio šaltinio vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, kokį raktinį žodį naudojo, taip pat vartotojo lokaciją apsilankymo metu. Galioja 6 mėnesius
__utmv  „Google Analytics“ slapukas, identifikuojantis vartotoją pagal specifinius segmentus. Galioja 2 metus
CMSSESSIDX  Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu/iki interneto svetainės lango uždarymo 
cookiesAgree  Naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje  Nuo sutikimo/Iki ištrynimo 
cookiesLevelX  Naudojamas atskirti, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje  Nuo sutikimo/Iki ištrynimo 
 1. Transporto priemonės registruojami duomenys. Turėtumėte žinoti, kad Jūsų transporto priemonė automatiškai gali rinkti duomenis apie ją pačią ir jos aplinką. Šie duomenys yra daugiausia techninio pobūdžio ir niekaip nesusiję su Jumis, kaip asmeniu. Šie duomenys („automobilio įrašyti duomenys“) paprastai susiejami su automobilio identifikavimo numeriu (VIN), dėl to pagal juos įmanoma Jus atsekti.

  1. Į automobilio įrašytus duomenis gali įeiti:

   1. saugumo informacija (ar suveikė oro pagalvės arba diržų tempikliai, ar užrakinti arba atidaryti langai ar durys ir pan.);

   2. sistemų funkcionalumo būklė (variklis, akceleratorius, vairo sistema, stabdžiai ir pan.);

   3. važiavimo duomenys (automobilio greitis, stabdžių ir akceleratoriaus pedalų naudojimas, vairaračio judesiai ir pan.);

   4. vietos duomenys, sugeneruoti atliekant tam tikrą veiklą (naudojantis navigacijos sistema, teikiant paieškos užklausas, bendrinant buvimo vietą, automobilio buvimo vieta įvykus avarijai ir pan.,

   5. aplinkos duomenys (lauko temperatūra, vaizdai ir pan.).

  2. Informacija apie tam tikrus automobilio įrašomus duomenis taip pat pateikta automobilio savininko vadove.

  3. Šių duomenų UAB Sostena netvarko, tačiau būdama įgaliotu automobilio gamintojo remontininku, iškilus poreikiui gali gauti prie jų prieigą.

  4. Paaiškiname, jog rinkti ir naudoti automobilio įrašytus duomenis gali būti reikalinga:

   1. technikams diagnozuojant ir sprendžiant gedimus, kai atliekama automobilių techninė priežiūra arba remontas;

   2. gamintojui tobulinant produktus, pavyzdžiui, gerinant automobilių kokybę ir jų saugumo ypatybes;

   3. tvarkant gamintojo garantinius įsipareigojimus ir

   4. vykdant teisėtus reikalavimus.

  5. Kai automobilio įrašyti duomenys renkami arba naudojami šiais tikslais arba siekiant kitų automobilio gamintojo teisėtų interesų, Jūsų sutikimo paprastai neprašoma, nebent konkrečiu atveju būtų nuspręsta, kad jis reikalingas arba to reikalautų taikomi teisės aktai.

  6. Šie duomenys gali būti prieinami ne tik UAB Sostena kaip įgaliotam remontininkui, bet ir gamintojui, o taip pat kitiems remontininkams, į kuriuos Jūs kreipsitės serviso paslaugų.

  7. Jei Jums nėra priimtinas toks duomenų rinkimas ar naudojimas, negalėsime Jums teikti mūsų prekių ir paslaugų.


 

 1. Vaizdo duomenys.

  1. UAB Sostena patalpos, įskaitant zonas, kuriose priimami lankytojai (pastatų prieigos, lauko aikštelė, įėjimas, klientų priėmimo - aptarnavimo zonos) yra filmuojamos.

  2. stebėjimo tikslai – UAB „Sostena“ darbuotojų, turto, įskaitant esančio šalia pastatų, taip pat kitų asmenų turto apsaugos užtikrinimas.

  3. Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo terminas (trukmė) – iki 14 kalendorinių dienų, priklausomai nuo vaizdo stebėjimo įrašymo įrenginio talpos. Tuo atveju, jei atitinkamame įraše yra fiksuotas ir teisės pažeidimas ar kita informacija, pateisinanti ir pagrindžianti to įrašo ilgesnį naudojimą, vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo terminas pratęsiamas tiek, kiek yra reikalinga atitinkamo įrašo naudojimui pagrįstu tikslu.

  4. UAB „Sostena“ įsipareigoja neatskleisti tvarkomų asmens ir vaizdo duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks asmens ir/ar vaizdo duomenų trečiosioms šalims teikimas yra aiškiai numatytas šiose Taisyklėse arba jei toks duomenų teikimas tretiesiems asmenims yra leidžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktais, laikantis juose nustatytos tvarkos.

  5. Teisėsaugos institucijų, teismo ir kitų teisėtą bei pagrįstą interesą turinčių įstaigų motyvuotu prašymu, pagrindžiančiu duomenų naudojimo tikslą, asmens duomenys ir vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti išduodami be asmens duomenis pateikusių / vaizde užfiksuotų asmenų sutikimo, jų informavimo apie jų duomenų teikimą.


 

 

<
Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku